Cyprus Wine Competition

Κανόνες 7ου Κυπριακού Διαγωνισμού Οίνου

 25 – 28 Απριλίου 2012

 

Άρθρο 1 – Εισαγωγή και Στόχοι

Ο 7ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου διοργανώνεται από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, ως Αρμόδια Αρχή, δυνάμει του άρθρου 12(ιη) του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου 61(I)/2004.

 

Κάτω από συνθήκες έντονου και αυξανόμενου ανταγωνισμού η παραγωγή οίνου, κρίνεται και αξιολογείται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την ποιότητα και την αποδοχή του προϊόντος από τον καταναλωτή. Η επιλογή της Κύπρου για ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων οινικών προϊόντων είναι σαφής και σταθερή. Η επιβεβαίωση για το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής δεν μπορεί παρά να προέλθει από κρίσεις και αξιολογήσεις των ειδικών του οίνου.

 

Ο 7ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου φιλοδοξεί να προσφέρει ένα βήμα ευρωπαϊκής και διεθνούς καταξίωσης που θα επενεργεί ως πρόκληση για τους Κύπριους οινοπαραγωγούς. Η δημόσια προβολή και ο εν γένει ποιοτικός ανταγωνισμός συνιστούν δυναμικά εργαλεία προώθησης και αναγνώρισης της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων οίνων στην Κύπρο.

 

Οι παρόντες Κανόνες και όλες οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω ακολουθούν το πρότυπο “OIV STANDARD FOR INTERNATIONAL WINE AND SPIRITUOUS BEVERAGES OF VITIVINICULTURAL ORIGIN COMPETITIONS” του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (O.I.V.) – Απόφαση O.I.V. – CONCOURS 332Α/2009.

 

Άρθρο 2 – Πρόγραμμα Διαγωνισμού

 

Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel, στη Λεμεσό. Οι γευστικές δοκιμές θα διεξαχθούν τις ημερομηνίες 25, 26 και 27 Απριλίου, 2012.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απονομή των διπλωμάτων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Απριλίου 2012, στα πλαίσια επίσημου εορταστικού δείπνου στο ξενοδοχείο “Le Meridien Limassol Spa & Resort”.

 

Άρθρο 3 – Οργανωτική Επιτροπή

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού διορίζεται από το Δ.Σ. του ΣΑΠ και απαρτίζεται από τέσσερις (4) λειτουργούς του ΣΑΠ, ο ένας εκ των οποίων εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ένα (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Οινοποιών Κύπρου ο οποίος δεν έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο όφελος ή συγκρουόμενο συμφέρον με επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό. Από την πενταμελή επιτροπή θα πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος να είναι κάτοχος πτυχίου οινολογίας.

Η Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθώς επίσης και για την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα η Οργανωτική Επιτροπή:

 • Είναι υπεύθυνη για την παραλαβή και προστασία των δειγμάτων.
 • Εξασφαλίζει την απόλυτη ανωνυμία των οίνων που δοκιμάζονται από τους κριτές και τη μυστικότητα των αποτελεσμάτων έως το τέλος του Διαγωνισμού.
 • Ελέγχει, πριν την έναρξη της συνεδρίας των κριτών, την οργάνωση της γευστικής δοκιμής και ειδικότερα τη σειρά παρουσίασης και τον κωδικό γευστικής δοκιμής των δειγμάτων.
 • Εξασφαλίζει τη σωστή ακολουθία των δειγμάτων κάθε σειράς, διορθώνοντας όσες καταφανώς είναι λανθασμένες, μεταθέτοντας δείγματα σε επόμενη γευστική δοκιμή ή ακόμα, αποκλείοντας από το Διαγωνισμό δείγματα, που δεν ανταποκρίνονται στους όρους του παρόντα Κανονισμού.
 • Ελέγχει το άνοιγμα των φιαλών στη βοηθητική αίθουσα αποθήκευσης τους, καθώς και τη θερμοκρασία, την ταυτότητα και την ανώνυμη παρουσίαση τους στους κριτές.
 • Ελέγχει την ορθή εκτέλεση του σερβιρίσματος.
 • Ελέγχει την σωστή λειτουργία της Γραμματείας του Διαγωνισμού, τον υπολογισμό και την καταχώρηση των βαθμολογιών και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.
 • Επιτρέπει τη γευστική δοκιμή της δεύτερης φιάλης ενός δείγματος, όταν:

– η πλειοψηφία της Κριτικής Επιτροπής το ζητά,

– υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις βαθμολογίες των κριτών,

– το θεωρεί απαραίτητο κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 • Είναι υπεύθυνη για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

Άρθρο 4 – Προϊόντα που μπορούν να διαγωνιστούν

 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι οίνοι Κυπριακής προέλευσης που παράγονται και φέρουν σήμανση σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς Κανονισμούς και συνάδουν με τους ορισμούς του «International Code of Oenological Practices» του Ο.Ι.V.

Δικαίωμα συμμετοχής και βράβευσης έχουν οι οίνοι που φέρουν πιστοποιητικό χρήσης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και δικαίωμα αναγραφής της ποικιλίας και του έτους συγκομιδής (Ποικιλιακοί οίνοι) από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων.

Οι οίνοι που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στο Διαγωνισμό και βαθμολογούνται κανονικά, αλλά αποκλείονται από τη βράβευση και την απονομή μεταλλίου.

Οι διαγωνιζόμενοι οίνοι πρέπει να προέρχονται από την ίδια παρτίδα, ελάχιστου όγκου 1000Lt, η οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη προς κατανάλωση. Κατ’ εξαίρεση, οίνος που προέρχεται από παρτίδα τουλάχιστον 100Lt, ιδίως από σπάνιες κυπριακές ποικιλίες, μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χαμηλή παραγωγή του συγκεκριμένου οίνου.

Όλα τα δείγματα πρέπει να παρουσιάζονται με τις ετικέτες και την εμπορική τους εμφάνιση.      

 

Άρθρο 5 – Διαδικασία υποβολής συμμετοχής

 

Για κάθε προϊόν που θα διαγωνιστεί θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 25 Μαρτίου, 2012 τα ακόλουθα:

 1. Το συνημμένο Δελτίο Συμμετοχής (Έντυπο 1), πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο (πρωτότυπο).
 2. Το αντίτιμο συμμετοχής, όπως ορίζεται από το άρθρο 15.
 3. Ένα (1) σετ ετικετών (κύριας και βοηθητικής), που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παρουσίαση. (Η σήμανση της ετικέτας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εθνικούς και κοινοτικούς Κανονισμούς).
 4. Πιστοποιητικό αναλύσεων. Θα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά ανάλυσης οίνων από εργαστήρια αναλύσεων οίνων με τις εξής παραμέτρους:
 • Αποκτημένος Αλκοολικός τίτλος (% Vol)
 • Ολική Οξύτητα (meq/l, ή g/l τρυγικού οξέος)
 • Πτητική Οξύτητα (meq/l, ή g/l οξικού οξέος)
 • Ολικά Σάκχαρα (Γλυκόζη και Φρουκτόζη) (g/l)
 • Ολικό Διοξείδιο του Θείου (mg/l).
 • Σχετικά με αφρώδης οίνους: Πίεση στη φιάλη (bars)

Οι μέθοδοι ανάλυσης πρέπει να είναι αυτές που προβλέπονται στο “Compendium of International Methods of Analysis and Appraisal of Wine and Musts”.

Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί από τον παραγωγό ή τον εμφιαλωτή του προϊόντος.

Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές στη διεύθυνση:

Οργανωτική Επιτροπή

7ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων

PetraBusinessCenter

Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 86

3011 Λεμεσός

 

Άρθρο 6 – Διαδικασία παραλαβής και αποθήκευσης των δειγμάτων

 

Η δειγματοληψία των προϊόντων που θα διαγωνιστούν θα γίνει από λειτουργούς του ΣΑΠ. Απαιτούνται τέσσερις (4) φιάλες με τις ετικέτες τους (όπως ακριβώς διατίθενται προς πώληση), χωρητικότητας 75 cl η κάθε μια, ή ο αντίστοιχος αριθμός φιαλών, ονομαστικού όγκου μικρότερου ή ίσου με 2L και συνολικού όγκου τουλάχιστον 3L.

Τα δείγματα, μέχρι την παρουσίαση τους στην Κριτική επιτροπή αποθηκεύονται σε ασφαλές μέρος σε θερμοκρασία και ατμοσφαιρικές συνθήκες που εγγυώνται τη σωστή διατήρηση τους.

 

Άρθρο 7 – Έλεγχος, καταχώρηση και κωδικοποίηση των δειγμάτων

 

Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, με βάση της αιτήσεις συμμετοχής και τα πιστοποιητικά αναλύσεων γίνεται καταχώρηση των δειγμάτων σε ηλεκτρονικό πρόγραμμα το οποίο με βάση το χρώμα, τη σακχαροπεριεκτικότητα και την ποικιλιακή σύνθεση δίνει σε κάθε δείγμα ένα μοναδικό κωδικό με τον οποίο θα παρουσιαστεί στην Κριτική Επιτροπή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη ανωνυμία του.

 

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα από την Οργανωτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 8 – Κριτική Επιτροπή

 

Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από εννιά (9) κριτές οι οποίοι είναι κατά πλειοψηφία οινολόγοι ή άτομα που κατέχουν ισότιμο δίπλωμα και κατά πλειοψηφία προέρχονται από το εξωτερικό. Η Διεύθυνση του ΣΑΠ επιλέγει τους κριτές βάση των τεχνικών δεξιοτήτων τους στην οργανοληπτική αξιολόγηση οίνων και ορίζει τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, ο  οποίος πρέπει να είναι οινολόγος ή άτομο που κατέχει ισότιμο δίπλωμα.

 

Ο Πρόεδρος, πέραν της ιδιότητας του ως κριτής, είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 9 – Γενική λειτουργία της κριτικής Επιτροπής

 

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες. Περιλαμβάνουν, στην περίπτωση των ήρεμων ξηρών οίνων, τη δοκιμή από 42 μέχρι 62 δείγματα την ημέρα, υποδιαιρούμενα σε 9 σειρές το μέγιστο, αποτελούμενες μέχρι 8 δείγματα την σειρά.

 

 1. Πειθαρχία

 

Κατά τη γευστική δοκιμή επικρατεί πειθαρχία ώστε να εξασφαλιστεί η βασική αρχή του Διαγωνισμού, που είναι η απόλυτη ανωνυμία. Συνεπώς:

 

1.1.         Οι κριτές παραμένουν σιωπηλοί και δεν κάνουν κινήσεις ή μορφασμούς ενδεικτικούς των εκτιμήσεων τους.

 

1.2.     Πριν το σερβίρισμα κάθε δείγματος, διανέμονται τα έντυπα αξιολόγησης που μπορούν να φέρουν τεχνικές ενδείξεις σχετικές με το δείγμα, καθώς και τον κωδικό του κάθε κριτή.

 

1.3.     Το προσωπικό που συγκεντρώνει τα έντυπα βεβαιώνεται ότι είναι πλήρως συμπληρωμένα και επικυρωμένα με την υπογραφή του Προέδρου της κριτικής επιτροπής.

 

1.4.     Δεν επιτρέπεται οι κριτές να κρατούν αντίγραφα των εντύπων αξιολόγησης, αλλά ούτε και να πληροφορούνται την ταυτότητα του οίνου που βαθμολόγησαν.

 

 1. Συνθήκες κατά τη γευστική δοκιμή.

 

2.1.     Η κριτική επιτροπή συνέρχεται σε αίθουσα μονωμένη, ήσυχη, με σωστό φωτισμό και καλό αερισμό, στην οποία η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται, στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ 18 και 22ºC. Στην αίθουσα απαγορεύεται το κάπνισμα και η είσοδος ατόμων ξένων με την οργάνωση της δοκιμής.

 

2.2.    Σε μια δεύτερη αίθουσα, γειτονική αλλά εκτός του οπτικού πεδίου των κριτών, πραγματοποιείται ο εκπωματισμός των φιαλών καθώς και η τοποθέτηση τους σε συσκευασίες, που κρύβουν το σχήμα τους και κάθε στοιχείο, που θα επέτρεπε την ταυτοποίηση των δειγμάτων. Στη συνέχεια οι φιάλες μεταφέρονται στην αίθουσα γευστικής δοκιμής, όπου και γεμίζονται τα ποτήρια παρουσία των κριτών.

 

2.3.    Η εν λόγω συσκευασία και άρα η ανωνυμία των δειγμάτων διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της γευστικής δοκιμής, ενώ οι κριτές δεν πληροφορούνται ποτέ την ταυτότητα των οίνων που αξιολογούν.

 

2.4.    Τα ποτήρια της γευστικής δοκιμής είναι ενός συγκεκριμένου τύπου, που υπακούει στις διεθνείς αρχές και κατά συνέπεια είναι αποδεκτός από τον Ο.I.V. Μετά από κάθε χρήση, πλένονται, ξεπλένονται και στεγνώνουν προσεκτικά.

 

2.5.    Στη θέση εργασίας των κριτών υπάρχουν πάντα φρέσκο νερό, μικρές φέτες ψωμιού, χαρτοπετσέτες  και ένα πτυελοδοχείο.

 

 1. Παρουσίαση των δειγμάτων

 

Κάθε δείγμα δοκιμάζεται ξεχωριστά και όχι σε σύγκριση με κάποιο άλλο δείγμα.

 

 1. Διαλείμματα

 

Μετά από κάθε σειρά δειγμάτων προβλέπεται σύντομο διάλειμμα κατά τη διάρκεια του οποίου προσφέρονται στους κριτές ψωμί και νερό. Σε ορισμένα διαλείμματα μπορεί να καταναλώνονται και άλλα τρόφιμα ή ποτά, με την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεάσουν την γευστική ικανότητα των κριτών.

 

Άρθρο 10 – Σειρά παρουσίασης των δειγμάτων και θερμοκρασίες

 

Οι οίνοι δοκιμάζονται από τους κριτές και ανά συνεδρία, με την εξής σειρά:

 1. Λευκοί ήρεμοι ξηροί
 2. Ερυθρωποί ήρεμοι ξηροί
 3. Ερυθροί ήρεμοι ξηροί
 4. Οίνοι γλυκείς
 5. Οίνοι λικέρ.

 

Σε κάθε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες, οι νεαροί οίνοι δοκιμάζονται πριν από τους παλαιωμένους, πάντα με φθίνουσα σειρά εσοδείας.

 

Οι θερμοκρασίες δοκιμής είναι οι ακόλουθες:

 • Λευκοί και ερυθρωποί οίνοι στους 10-12ºC,
 • Ερυθροί οίνοι στους 15-18ºC,
 • Οίνοι γλυκείς και οίνοι λικέρ στους 10-14ºC

 

Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται όπως οίνοι του ίδιου τύπου, στην ίδια συνεδρίαση, να δοκιμάζονται στην ίδια θερμοκρασία.

 

Άρθρο 11 – Έντυπο Αξιολόγησης

 

Κατά το σερβίρισμα ενός δείγματος δίνεται σε κάθε κριτή και το αντίστοιχο έντυπο αξιολόγησης του οίνου, το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα του Ο.I.V.

 

Για τους ήρεμους οίνους, το έντυπο περιέχει τις ακόλουθες ενδείξεις σχετικά με τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες:

 

 1. Οπτική εξέταση: διαύγεια, όψη.
 2. Οσφρητική εξέταση: καθαρότητα, ένταση, ποιότητα.
 3. Γευστική εξέταση και άρωμα στόματος: καθαρότητα, ένταση, διάρκεια, ποιότητα.
 4. Γενική εντύπωση και αρμονία.

 

Η αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων βασίζεται σε μια κλίμακα εκτίμησης με τις εξής διαβαθμίσεις: Εξαιρετικό, Πολύ καλό, Καλό, Ικανοποιητικό και Ανεπαρκές, οι οποίες συνοδεύονται από ένα βαθμό.

 

Το έντυπο αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσης τον αριθμό του δείγματος, τον κωδικό αριθμό της κατηγορίας, τον αριθμό του κριτή και την ημερομηνία. Επιπλέον περιλαμβάνει κενό χώρο για ενδεχόμενες παρατηρήσεις, καθώς και την υπογραφή του κριτή και του Προέδρου της κριτικής επιτροπής.

 

Μετά τη γευστική δοκιμή ενός δείγματος, οι κριτές, για κάθε οργανοληπτικό χαρακτήρα, σημειώνουν το τετράγωνο που αντιστοιχεί στην εκτίμησή τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους.

 

Άρθρο 12 – Εξαγωγή των αποτελεσμάτων

 

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη διανομή των εντύπων αξιολόγησης στους κριτές, την ορθή συμπλήρωση τους, τη μετατροπή της ποιοτικής εκτίμησης των κριτών σε ποσοτική, τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας και την καταχώρηση των αποτελεσμάτων για κάθε δείγμα στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα.

 

Όταν σε ένα δείγμα έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Ανεπαρκές» σε ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια αξιολόγησης, αυτομάτως το δείγμα απορρίπτεται και εξαιρείται από τη βράβευση.

 

Κάθε δείγμα βαθμολογείτε με βάση το μέσο όρο των βαθμολογιών που προκύπτουν από τον υπολογισμό των εκτιμήσεων των κριτών. Η μεγαλύτερη και η μικρότερη βαθμολογία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου.

 

Αν ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής κρίνει χρήσιμο, μπορεί να ζητήσει από την Οργανωτική Επιτροπή δεύτερη δοκιμή ενός δείγματος. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται δεύτερη δοκιμή ενός δείγματος, μόνο το αποτέλεσμα της δεύτερης μπορεί να ληφθεί υπόψη,

 

Άρθρο 13 – Μετάλλια / Ειδικές Διακρίσεις

 

Τα μετάλλια που απονέμονται στους οίνους με βάση τη βαθμολογία τους είναι τα ακόλουθα:

 

 • Μεγάλο χρυσό μετάλλιο – ελάχιστο 92 βαθμούς
 • Χρυσό μετάλλιο – ελάχιστο 85 βαθμούς
 • Ασημένιο μετάλλιο – ελάχιστο 82 βαθμούς
 • Χάλκινο μετάλλιο – ελάχιστο 80 βαθμούς

 

Το σύνολο όλων των μεταλλίων που απονέμονται στους οίνους με τις υψηλότερες βαθμολογίες δεν ξεπερνά το 30% των δειγμάτων, που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ποσοστού τα δείγματα με τη μικρότερη βαθμολογία δε βραβεύονται.

 

Όσον αφορά τον 7ο Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου θα απονεμηθούν βραβεία με κατηγοριοποίηση των οίνων κατά σακχαροπεριεκτηκότητα. Δηλαδή θα απονεμηθούν Μεγάλα Χρυσά, Χρυσά, Αργυρά και Χάλκινα βραβεία ως ακολούθως :

 

Οίνοι με ΠΟΠ

 • Ξηροί
 • Ημίξηροι και Ημίγλυκοι
 • Γλυκοί

 

Οίνοι με ΠΓΕ και Ποικιλιακοί οίνοι

 • Ξηροί
 • Ημίξηροι και Ημίγλυκοι
 • Γλυκοί

 

Το άθροισμα των βραβείων σε κάθε κατηγορία δεν θα υπερβαίνει το 30% των δειγμάτων που συμμετέχουν σε κάθε κατηγορία.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να θέσει κατώτατο όριο βαθμολογίας σε κάθε κατηγορία (μεγαλύτερο από ότι θέτει ο κανονισμός του O.I.V. δηλαδή >80 βαθμούς).

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας οίνων κατά την οποία μόνο ένας τύπος μεταλλίου μπορεί να απονεμηθεί, η βαθμολογία του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής αποτελεί τη νικώσα ψήφο.

 

Άρθρο 14 – Αναγνώριση του Μεταλλίου

 

Τα μετάλλια συνοδεύονται υποχρεωτικά από ένα αποδεικτικό έντυπο ή δίπλωμα το οποίο συντάσσεται από το ΣΑΠ και αναφέρει την ακριβή ταυτότητα του βραβευμένου προϊόντος καθώς και του παραγωγού του.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή διαφυλάττει την ορθή χρήση των «Ονομασιών Προέλευσης» και των «Γεωγραφικών Ενδείξεων», των οποίων η αυθεντικότητα πρέπει να προστατεύεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Ο.I.V. και της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Έτσι, ακυρώνει κάθε διάκριση που έχει απονεμηθεί σε δείγμα του οποίου η ετικέτα δε συμφωνεί με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ή το οποίο χρησιμοποιεί λανθασμένα ή παράνομα ένδειξη ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ποικιλιακού οίνου.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή, στοχεύοντας στην καλύτερη προβολή των οίνων που θα βραβευθούν, θα κοινοποιήσει τα ακριβή στοιχεία και τις διακρίσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με έκδοση εντύπου που θα διανεμηθεί στους επαγγελματίες του χώρου και στους καταναλωτές.

 

Επίσης το ΣΑΠ διατηρεί αποκλειστικά το δικαίωμα παραγωγής και πώλησης αυτοκόλλητων αναπαραστάσεων των μεταλλίων τα οποία αναφέρουν το έτος βράβευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν στις ετικέτες των οίνων τους το μετάλλιο που έλαβαν στο Διαγωνισμό, οφείλουν να το ζητήσουν από το ΣΑΠ και να καταβάλουν το αντίστοιχο αντίτιμο. Τα διακριτικά θα διατίθενται προς €15 ανά χιλιάδα.

 

Άρθρο 15 – Τέλος συμμετοχής

 

Το τέλος συμμετοχής για κάθε δείγμα ανέρχεται στα €70 (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και καταβάλλεται στο ΣΑΠ, μαζί με το Δελτίο Συμμετοχής (Έντυπο 1) και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία για τα προϊόντα που θα διαγωνιστούν.

 

Κάθε Δελτίο Συμμετοχής που δε θα συνοδεύεται από το αντίτιμο έως την 23ην Μαρτίου 2012 θα αποκλείεται.

 

Άρθρο 16 – Κατηγορίες Διαγωνιζόμενων Οίνων

 

Ο 7ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου απευθύνεται μόνο σε οίνους που παράγονται και εμφιαλώνονται σε Κυπριακό έδαφος. Οι προτεινόμενες κατηγορίες είναι:

 

Κατηγορία 1 – Λευκοί Οίνοι:

1.1           Μονοποικιλιακοί (σε ποσοστό τουλάχιστον 85%)

1.2           Πολυποικιλιακοί

 

Κατηγορία 2 – Ερυρθωποί Οίνοι:

2.1          Μονοποικιλιακοί (σε ποσοστό τουλάχιστον   85%)

2.2          Πολυποικιλιακοί

 

Κατηγορία 3 – Ερυθροί Οίνοι:

3.1           Μονοποικιλιακοί (σε ποσοστό τουλάχιστον   85%)

3.2           Πολυποικιλιακοί

 

Οι πιο πάνω κατηγορίες έχουν τις αντίστοιχες υποκατηγορίες ανάλογα με τα   ανάγοντα σάκχαρα:

 • Έως 4 gr/l (ξηροί οίνοι)
 • Μεταξύ 4,1 – 45 gr/l (ημίξηροι και ημίγλυκοι   οίνοι)
 • Πέραν των 45 gr/l (γλυκοί οίνοι)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να παραλείψει κατηγορίες οι οποίες δεν συμπληρώνουν έναν ελάχιστο αριθμό δειγμάτων. Διατηρεί ακόμη το δικαίωμα να δημιουργήσει νέες κατηγορίες ανάλογα με τις ανάγκες του διαγωνισμού. Επίσης, έχει τη δικαιοδοσία να απονείμει ειδικές διακρίσεις σε μονοποικιλιακούς οίνους από κυπριακές γηγενείς ποικιλίες.

 

Άρθρο 17 – Γενικοί Όροι και Νομικό Συμφωνητικό του Διαγωνισμού

 

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί για ένα χρόνο μια φιάλη από κάθε οίνο που έχει διακριθεί και έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε εργαστήριο τη διεξαγωγή ειδικών αναλύσεων των βραβευμένων οίνων, όταν το κρίνει απαραίτητο.

 

Επίσης, μπορεί να πραγματοποιεί αναλύσεις ελέγχου και ταυτοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 5% (μετά από κλήρωση) των βραβευμένων οίνων και στους ίδιους οίνους που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

 

Ο υπογράφων το έντυπο συμμετοχής του Διαγωνισμού είναι νομικά υπεύθυνος για όλες τις πληροφορίες που αυτό περιλαμβάνει. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, ακολουθώντας νόμιμες διαδικασίες, να επαληθεύσει τις ανωτέρω πληροφορίες, ώστε να ελέγξει τη γνησιότητα του προϊόντος που διατίθεται στο εμπόριο σε σχέση με το δείγμα που συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

 

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού είναι τελικά. Λόγω του εμπιστευτικού τους χαρακτήρα κοινοποιούνται μόνο οι βραβευμένες συμμετοχές, ενώ για κάθε προϊόν που διαγωνίζεται αποστέλλεται η αναλυτική του βαθμολογία μόνο στο νομικά υπεύθυνο για τη συμμετοχή.

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων Κανόνων.